FARNOSTI NA KAPLICKU
                 farnost Kaplice                I        farnost  Benešov nad Černou   I   farnost Malonty    I            farnost Dolní Dvořiště                                                        I  f. Rožmitál n.Š.
kostel BlanskoSv. Jana NepomuckéhoSv. LinhartaPanny Marie Dobré radySv. Bartolomějedolní dvořištěSv. OndřejePanny Marie Sněžnékostel CetvinySv. Šimona a Judy
        Blansko             Omlenice        I Benešov n.Č.   Pohor.Ves   Pohoří n.Š. I   Malonty   I   Dolní Dvořiště      Rychnov n.M.             Svatý Kámen      Cetviny   I  Rožmitál n.Š. 
PŘEJÍT NA HLAVNÍ STRANU    
      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


OBECNÉ INFORMACE:

·Aktuality-informace
·Víkendové bohoslužby v okrese pdf

·FOTOGALERIE-Stalo se

·Charita
·Farní knihovna
·Farní časopis

·Čísla bank. účtů farností  
·Odkazy

·Nedělní slovo
·Přímluvy

·Dětské nedělní slovo
·Pro děti k neděli
·Pro děti k neděli 2

·Nábož. pořady Č. rozhlasu
·Nábož. pořady Č. rozhlasu 2

·KÁZÁNÍ-audio(MP3) P.Šimák
Doporučené weby:
http://www.radiovaticana.cz
Víra


Pastorace na webu
Karmelitánské knihkupectví

Katolický týdeník


Katolický týdeník


Římskokatolická farnost Dolní Dvořiště

POUTNÍ MÍSTO

SVATÝ KÁMEN

u Rychnova nad Malší a Dolního Dvořiště

Chrám Páně Panny Marie Sněžné

       

Kostel i přilehlá kaple s kameny je přístupná denně od rána do večera.

příbližně od 9 do 18h

Správa poutního místa:

Farské nám. 80, 382 41 KAPLICE

tel. č.: 380 313 096 (fara) nebo mobil: 732 872 662

Mail:  rkf.dolnidvoriste@dicb.cz


Schůzku z knězem je nejlépe předem domluvit telefonicky

Současným správcem je P.Pavel Šimák

Banka (Česká spořitelna) - číslo účtu : 581483329/0800

IBAN: CZ26 0800 0000 0005 8148 3329


Bohoslužby  - Gottesdienste  
pravidelně 1. sobotu v měsíci v 17h.
mimo srpen a hlavní svátky

Regelmäßiger erster Samstag des Monats 
um 17 Uhr  
außerhalb des Augusts und der großen Ferien

Hlavní pouť   -   Hauptpilgerfest:

       - Neděle následující po 5.8.  - Sonntag nächst 5.8.
                     - 11.30  (mše sv. v němčině s českými částmi, - Heilige Messe Deutsch und Tschechisch)
nyní - jetzt- neděle - Sontag 11.8. 2024


 


Další bohoslužby - nächste Gottesdienste:

15.8. 
 10.00h

Slavnostní mše svatá v poutním kostele „Panny Marie Sněžné“ ve Svatém Kameni

Festgottesdienst-Wallfahrtskirche „Maria Schnee-Svatý Kámen“

Čtvrtek 15.srpna 2024 v 10h

Donnerstag 15. August 2024 um 10.00 Uhr.  


Hlavní celebrant čestný kanovník a vojenský děkan Siegfried Weber  
z Ettlingen-Spessart v Bádensku Württembersku 
 

Hauptzelebrant Militärdekan und Ehrenkanonikus Diözese Budweis   Ettlingen-Spessart Baden-Württemberg

S žehnáním svíček a bylin. Vlajky a kroje hostů jsou vítány.

Mit Motiv-Kerzen, Weihwasser und Kräuterbuschen Weihe.

Fahnen und Trachten Abordnungen sind herzlich Willkommen.

Občerstvení: p. Hoďánek ze Zubčic se postará o Vaši fyzickou pohodu 

Für leibliches Wohl sorgt Catering Adam Hodanek aus Zubcice


Přijměte laskavě toto pozvání na pouť, organizovanou farností Kaplice, těšíme se na Vaši hojnou účast.

Bitte nehmen sie dieses von der Pfarrei Kaplitz organisierte Angebot wohlwollend und mit zahlreicher Beteiligung an.

Organisation-organizace:  

Interessengemeinschaft Maria Schnee-Svatý Kámen:

Hermann Proksch Tel.: +49174/860 282 6

Římskokatolická farnost Dolní Dvořiště a Kaplice
P. Šimák, tel. 732 872 662

 Pohled do lodi    


Z historie:

Původ poutního místa Svatý Kámen sahá až do první poloviny 16. století, kdy se objevily legendy, vážící se k balvanu, rozdělenému na dvě části, ležícímu nedaleko Rychnova nad Malší. Podle pověsti se okolo roku 1500 zjevila pastýřům na tomto místě Panna Maria, obklopená nebeskou září a doprovázená prozpěvujícími anděly. Ti prý také rozdělili velký kámen na dvě části, jež se od sebe neustále vzdalují. Až bude prostor mezi balvany tak velký, že jím projede vůz se senem, nastane konec světa.

Pověsti o podivuhodném kamenu vedly v 17. století, které bylo prodchnuto vypjatou zbožností, k založení mariánského poutního kostela českokrumlovskými klariskami.

Abatyše Kristina Pöperlová zbudovala roku 1653 jednoduchou kapli nad posvátným balvanem, jež však brzy přestala svojí velikostí vyhovovat návalu zbožných poutníků. Klarisky proto brzy přikročily ke stavbě poutního kostela, zasvěceného Panně Marii Sněžné. Byl dokončen r. 1655.  To je dnešní presbytář - kněžiště - tedy prostor kolem oltáře v přední části kostela. Roku 1666 byly postaveny dvě rovnoběžné větve křížových chodeb, na východní straně zakončené kaplemi. viz obrázek vlevo; na obr. vpravo je presbytář 

    

Na financování stavebních prací se podílela i kněžna Anna Marie Braniborská z Eggenberku. 

Velké zásluhy o Svatý Kámen měla abatyše Božena Vintířová, která nechala k dosavadnímu kostelu - dnes presbytář - přistavět rozlehlou chrámovou loď s věží. Autorem projektu byl vídeňský architekt, působící ve službách Schwarzenberků, Antonín Erhard Martinelli. 

Průčelí kostela

Stavba kostela se protáhla až do první poloviny 
18. století, kdy bylo
dokončeno západní průčelí s věží. Současně s budováním kostela byla zahájena i výstavba malého kláštera, přiléhajícího k východní straně chrámu. Klášter sestával ze tří ramen ambitu a prosté obytné jednopatrové budovy s celami.

Kaple nad pramenem


Kaple nad pramenem byla zřízena v roce 1709.

 

Varhany byly postaveny r. 1777

Do života poutního místa negativně zasáhly reformy císaře Josefa II., jež vedly roku 1782 ke zrušení kláštera klarisek v Českém Krumlově, jemuž Svatý Kámen patřil. Poutní kostel byl v této souvislosti několik let uzavřen a až později byla obnovena opět duchovní správa,  vykonávaná cisterciáky z Vyššího Brodu. 

 

Původní podoba vnitřku

      Od roku 1801 patřilo patronátní právo na kostel Schwarzenberkům, kteří získali majetek po zrušeném klášteře klarisek. Ve čtyřicátých letech 19. století byli duchovní správou poutního místa pověřeni redemptoristé, které roku 1895 vystřídala kongregace bratří Nejsvětější Svátosti z Českých Budějovic (tzv. petrini)

Redemptoristé však Svatý Kámen získali znovu v roce 1924 a spravovali jej až do roku 1949, kdy byl kostel uzavřen a postupně zcela zdevastován. Do roku 1938 patřil Svatý Kámen k hojně navštěvovaným poutním místům.

Od 50. let 20. století leželo místo v hraničním pásmu a věž kostela sloužila pro pohraničníky jako vyhlídková věž k ostraze hranic a kostel jako skladiště, dokonce i jako stáj pro ovce.


Kostel Panny Marie Sněžné za totalitního režimu 

v roce 1975:

   
                                 Jihozápadní část                          Kaple nad kameny

   

                     Pohled od silnice                                                                      spadlý kůr

(východní část s troskami ambitů, které pak byly

srovnány se zemí)                                                       

     

                          Průčelí s věží (ta byla pak přestavěna)                           Presbytář


Po „sametové revoluci“ v roce 1990 díky iniciativě bývalých rodáků ze zdejšího kraje a pod záštitou zemského hejtmana Horního Rakouska Dr. Ratzenbockera začala rekonstrukce poutního areálu, jež byla dokončena r.1993. Celkové náklady činily asi 10 mil. Kč, na níž se podíleli věřící z Rakouska a Německa (hl. rodáci) částkou asi 4 mil.Kč, rakouské státní úřady a diecéze Linz asi 3 mil.Kč a Český stát 3 mil. Kč.

Ze života poutního místa

       

   

V červnu r. 2008 se zde konala vikariátní dětská pouť na níž přijeli děti z celého krumlovského okresu. Mši sv. doprovázela prachatická hudební skupina Naskok.

   

Bohoslužeb se účastní jak Češi, tak lidé německy mluvící. Po některých bohoslužbách následuje malé občerstvení s posezením.

      

V kapli několik desítek metrů vzdálené od kostela se nachází pramen vody, dle pověstí léčivý.


    sídlo faráře - fara v Kaplici


VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:


Biblické hodiny - archiv

Cíkevní dějiny - archiv pdf

Články-doporučené k četbě

Připravujeme:

Věrouka - aktuální lekce
Věrouka - archiv
Duchovní život - aktuální lekce
Duchovní život - archiv
Přednáška - aktuální
Přednáška - archiv